Eyeshield 21 Celebrates 21st Anniversary with Special Animation by Yusuke Murata

Eyeshield 21 Celebrates 21st Anniversary with Special Animation by Yusuke Murata

Yusuke Murata celebrates the 21st Anniversary of Eyeshield 21 with a new animation. Continue reading Eyeshield 21 Celebrates 21st Anniversary with Special Animation by Yusuke Murata